Xem Sinh Trắc Vân Tay

Bạn hãy chọn hình ảnh Ngón Cái trái của bạn

Câu hỏi số 1 trên 5

Chọn kết quả:

- Núi lai UL
- Núi non 🗻
- Núi già ⛰
- Chủng Mắt Công 🦚
- Hình tròn xoắn ốc 🐌
- Hình tròn đồng tâm 🎯
- Hướng dòng nước chảy về ngón Cái 👍
- Núi lai UL
- Hướng dòng nước chảy về ngón Út

Câu hỏi số 1 trên 5

Các câu trả lời bạn đã chọn :